GAP_id

Gdyńska

AKADEMIA PIŁKARSKA

Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa

Regulamin Akademii

Zasady ogólne

 1. Członkami Stowarzyszenia Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa mogą zostać dzieci w przedziale w przedziale wiekowym 3-8 lat (mała akademia piłkarska) oraz  w przedziale wiekowym 9-18 lat (duża akademia piłkarska). Członkowie biorą udział w zorganizowanych zajęciach treningowych z podziałem na odpowiednie grupy treningowe oraz odpowiadające stopniu zaawansowania. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze , festyny i inne formy ruchu organizowane przez Akademię mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po zarejestrowaniu i wypełnieniu formularza z platformy klubowej SportManago. Po wypełnieniu,podpisaniu i dostarczeniu w formie papierowej:formularza zgłoszeniowego, deklaracji gry amatora (dotyczy startujących w ligach PZPN) oraz zaświadczenia od lekarza sportowego lub oświadczenia o przeciwwskazaniu do uprawianiu sportu,uczestnik może brać udział w zajęciach. 
 3. Uczestnik , który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Każdy uczestnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę na zajęciach. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności grupy treningowej.

Prawa i obowiązki uczestnika Akademii

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko uczestnicy po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,który należy przekazać trenerowi lub koordynatorowi Akademii Piłkarskiej.
 2. Uczestnik Stowarzyszenia Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa zobowiązuje się:
  a) godnie reprezentować naszą Akademię zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni.
  c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
  h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
  i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
  j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu treningu w Akademii Piłkarskiej, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 3. Podstawą do wzięcia udziału w turniejach , meczach i mini ligach jest regularna oraz punktualna obecność na treningach, a także zaangażowanie podczas zajęć.
 4. Każdy uczestnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Akademii Piłkarskiej

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje trenera , sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Akademia Piłkarska nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach w ciągu miesiąca. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Akademii Piłkarskiej.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii Piłkarskiej.

Rodzaje wyróżnień

 1. Zasadniczymi wyróżnieniami uczestników Akademii Piłkarskiej są;
  1. pochwała,
  2. dyplom uznania,
  3. nagroda rzeczowa

Organem właściwym do przyznania nagrody jest koordynator Akademii oraz prowadzący trenerzy.

Rodzaje kar dyscyplinarnych.

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec uczestnika Akademii Piłkarskiej są:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara odsunięcia uczestnika w wymiarze od 1 do 5 zajęć treningowych,
  4. kara odsunięcia uczestnika od udziału w meczu , turnieju i innych form ruchu.
 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Akademii Piłkarskiej, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

Postanowienia końcowe

 1. Akademia Piłkarska zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii Piłkarskiej.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia.

Koordynator Akademii Piłkarskiej na Dąbrowie
Trener Sebastian Czajka