GAP_id

Gdyńska

AKADEMIA PIŁKARSKA

STATUT STOWARZYSZENIA

Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa

                          STATUT STOWARZYSZENIA
Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa i działa w oparciu o obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej.

§2.

Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa jest autonomicznym piłkarskim stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu.

§3.

Siedzibą Stowarzyszenia Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa jest miejscowość Gdynia, a teren jego działania obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§4.

Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa posiada osobowość prawną, może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz innych organizacji, statutowo działających na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§5.

Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa jest stowarzyszeniem otwartym, mogą do niego należeć obywatele polscy oraz obcokrajowcy posiadający prawo do czasowego lub stałego pobytu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§6.

Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa działa w oparciu o Statut oraz oparte o niego Regulaminy Wewnętrzne.

§7.

Prawo do ustalania i zatwierdzania Regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia pozostaje w  gestii statutowych Władz Stowarzyszenia.

§8.

Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa ma barwy klubowe w trzech kolorach: czerwono-czarno-białym.

§9.

Stowarzyszenie Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa posiada logo i znaczek klubowy.

 1. CELE DZIAŁALNOŚCI

§10.

Cele działalności Stowarzyszenia:

 1. Zrzeszenie członków w Stowarzyszeniu.
 2. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego.
 3. Organizowanie meczów, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach.
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju piłki nożnej.
 5. Pozyskiwanie środków dla realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.
 6. Propagowanie osiągnięć sportowych członków Stowarzyszenia.
 7. Organizowanie półkolonii.

§11.

Środki i metody realizacji celów:

 1. Propagowanie celów i zadań Stowarzyszenia.
 2. Pozyskiwanie działaczy sportowych.
 3. Organizowanie szkolenia sportowego dla amatorów i nie amatorów.
 4. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków Stowarzyszenia i mieszkańców osiedla Gdynia Dąbrowa.
 5. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.
 6. Współpraca z odpowiednimi organami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi.
 7. Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi sportu i kultury fizycznej na terenie działania Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12.

 1. Członkiem Stowarzyszenia Gdyńska Akademia Piłkarska Dąbrowa może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec przebywający czasowo lub na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na

a. zwyczajnych

b. honorowych

c. wspierających

3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków:

a. czynnie uprawia sport w Stowarzyszeniu

b. działa społecznie na rzecz Stowarzyszenia

c. wspomaga działalność Stowarzyszenia organizacyjnie lub materialnie

4. Przyjęcie w poczet Członków zwyczajnych następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i jej akceptację przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte w poczet Członków za zgodą

rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna,

szczególnie zasłużona dla Klubu, której tytuł ten nadają Władze Statutowe Stowarzyszenia.

7. Członkiem wspierającym może być osoba prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia na podstawie deklaracji i umowy zawartej z władzami Klubu.

§13.

Prawa Członków Stowarzyszenia:

Członkowie zwyczajni są uprawnieni do:

a. korzystania z praw wynikających ze Statutu, Regulaminów i Uchwał Władz Stowarzyszenia

b. uprawiania sportu

c. korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Stowarzyszenia

d. reprezentowania barw Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia

e. wstępu na imprezy sportowe organizowane przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez odrębne regulaminy

f. uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym

g. składania wniosków do Władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności statutowej

h. otrzymywania nagród i odznaczeń za uzyskane wyniki sportowe oraz za działalność społeczną i wykonanie zadań

i. członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nie amatorsko mają prawo do:

   • opieki szkoleniowej, medycznej podczas zajęć i zawodów
   • zabezpieczenia warunków higieniczno-sanitarnych oraz bezpieczeństwa
 1. Członkowie honorowi mają prawo do:

a. uczestniczenia w obradach Władz Stowarzyszenia z głosem doradczym

b. wolnego wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie

c. składania wniosków i postulatów do Władz Stowarzyszenia w sprawach objętych działalnością statutową

Prawa członków wspierających określają odrębne umowy pozostające w zgodzie ze Statutem Klubu i Regulaminem.

§14.

Obowiązki Członków Stowarzyszenia:

 1. Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, Regulaminów Wewnętrznych oraz Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Przestrzeganie postawy godnej sportowca i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Opłacanie składek członkowskich.
 4. Dbanie o sprzęt i urządzenia sportowe oraz właściwe ich użytkowanie.
 5. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i współćwiczących w czasie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 6. Członkowie-zawodnicy uprawiający sport amatorsko lub nie amatorsko, zobowiązani są nadto do:

a. stałego podnoszenia poziomu sportowego

b. godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia i Narodowych

c. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach treningowych

d. poddawania się kontrolom lekarskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§15

Ustanie członkostwa.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

a. skreślenia z listy członków

b. wystąpienia

c. wykluczenia

d. zgonu

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w drodze Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku nie wywiązywania się członka z podstawowych obowiązków statutowych.

3. Wykluczenie następuje w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminów, Uchwał bądź zarządzeń Władz Stowarzyszenia po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

4. Osoba, która przestała być członkiem Stowarzyszenia zobowiązana jest zwrócić legitymację, wypożyczony sprzęt oraz uregulować wszystkie inne zobowiązania względem Stowarzyszenia.

5. Utrata członkostwa honorowego następuje w razie:

a. zgonu

b. popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia – decyzję w sprawie pozbawienia tytułu członka honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia

6. Szczegółowe postanowienia o ustaniu członkostwa i jego reaktywowania określa Regulamin.

IV. WŁADZE KLUBU

 §16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

b. Zarząd Stowarzyszenia, składający się od 3 do 5 członków

c. Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 członków

2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć tylko pełnoletni Członkowie Stowarzyszenia.

3. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym na okres kadencji, która trwa 4 lata, w głosowaniu tajnym lub jawnym.

4. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna działają społecznie.

5. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§17.

 1. Walne Zebranie odbywa się co 4 lata.
 2. Przed upływem kadencji Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:

a. Zarządu Stowarzyszenia

b. Komisji Rewizyjnej

c. 1/3 członków Stowarzyszenia

3. Termin Walnego Zebrania wyznacza Zarząd Stowarzyszenia, nie później niż jeden miesiąc przed upływem kadencji. Wyznaczony termin nie może przekroczyć dwóch miesięcy po upływie kadencji. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia Członków na 30 dni przed Walnym Zebraniem poprzez pisemne zawiadomienie. Zawiadomienie może być wysłane Członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną na podany przez niego adres. W razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie zmiany adresu zamieszkania lub poczty elektronicznej, wysłane zawiadomienie uznaje się za doręczone.

4. W Walnym Zebraniu udział biorą:

a. z głosem stanowiącym, pełnoletni Członkowie Stowarzyszenia

b. z głosem doradczym, Członkowie Honorowi i zaproszeni goście

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. ustalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania

b. ocena działalności Stowarzyszenia w mijającej kadencji

c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej

d. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e. wybór delegatów do wszystkich szczebli i sekcji Polskiego Związku Piłki Nożnej (w okresie między Walnymi Zebraniami Członków delegatów może powoływać Zarząd Stowarzyszenia)

6. Wnioski mogą być zgłaszane pisemnie przed Walnym Zebraniem pod adresem Zarządu lub ustnie podczas Walnego Zebrania.

7. Wnioski są rozpatrywane podczas Walnego Zebrania, a o ich przyjęciu decydują poprzez głosowanie Członkowie.

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia – jeżeli statut nie stanowi inaczej są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Uchwały  mogą  również być podejmowane w drodze indywidualnego zbierania głosów.”
 2. Podejmowanie uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów następuje z inicjatywy Zarządu lub Prezesa Zarządu.

a. uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na   posiedzeniu i częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

b. uchwały podejmowane w trybie indywidualnego zbierania głosów  przyporządkowuje się do ostatniego odbytego posiedzenia organu Stowarzyszenia ze wskazaniem daty podjęcia uchwały wraz ze wzmianką, które głosy oddano w tym trybie.

c. głosy w trybie indywidualnego zbierania głosów członek oddaje przez podpisanie uchwały.

d. uchwała zostaje podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów , gdy wszyscy członkowie organu Stowarzyszenia zostaną powiadomieni o jej treści i za uchwałą oddana zostanie bezwzględna większość głosów uprawnionych do głosowania, chyba że Statut przewiduje wyższą większość.

e. Projekty uchwał doręcza się listownie lub pocztą elektroniczną.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§18.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą w Stowarzyszeniu w okresie między Walnymi Zebraniami.
 2. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa, a w dalszej kolejności Sekretarza i Członków.
 3. Prezes kieruje pracami Zarządu i nadzoruje całokształt działalności Klubu, ma prawo powołać Rzecznika Prasowego.
 4. Zebrania zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 5. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.
 6. W zebraniach Zarządu uczestniczą:

a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

b. inne osoby na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

 1. Sposób reprezentowania Klubu przez członków Zarządu:

a. do kwoty 500 zł – Prezes Zarządu jednoosobowo

b. powyżej kwoty 500 zł – Prezes Zarządu łącznie z jednym z Członków Zarządu.

§19.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania.
 2. Ustalanie i zatwierdzanie planów perspektywicznych, rocznych i szczegółowych Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie Uchwał.
 4. Zatwierdzanie Regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 5. Wybieranie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjno-administracyjnej Stowarzyszenia.
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie sprawozdań i informacji oraz ocena funkcjonowania Stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania.
 10. Prowadzenie aktywnych działań w celu pozyskiwania środków finansowych na statutową działalność Stowarzyszenia.
 11. Zarząd ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia członków Zarządu, uzupełnić skład osobowy Zarządu.
 12. Zarząd w okresie między Walnymi Zebraniami Członków może powoływać i wybierać delegatów do wszystkich szczebli i sekcji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

KOMISJA REWIZYJNA

§20.

 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ramowy Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo w przypadku śmierci bądź ustąpienia jednego z członków Komisji, uzupełnić skład osobowy o nowego członka.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór i kontrola wewnętrzna.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia /bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA – SPRAWY FINANSOWE

 

§21.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.
 2. Stowarzyszenie może przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.
 3. Środki finansowe Stowarzyszenia powstają z:

a. świadczeń finansowych wnoszonych przez członków

b. transferów zawodników

c. wpływów od sponsorów i instytucji współpracujących

d. dotacji z budżetu państwa

e. dotacji z budżetu samorządowego

f. innej działalności pozostającej w zgodzie ze Statutem i przepisami finansowymi

4. Wszelkie dokumenty prawne sporządzone w imieniu Klubu pociągające za sobą zobowiązania majątkowe i finansowe powyżej kwoty 500 zł muszą być podpisywane przez Prezesa Zarządu oraz jednego z Członków Zarządu. Do kwoty 500 zł wystarczy podpis Prezesa Zarządu.

 1. Do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych w sprawach finansowych i majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z jednym z Członków Zarządu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22.

 1. Uchwały dotyczące zmian w Statucie, podejmowane są większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 50% Członków Klubu.
 2. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w obecności co najmniej 50% Członków, podjętej większością 2/3 głosów.
 3. W przypadku decyzji o likwidacji bądź rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposób rozdysponowania majątku zostaje określony w stosownej Uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Szczegółowe zasady działania Władz Stowarzyszenia, biura Stowarzyszenia i innych komórek określają Regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Interpretacja postanowień Statutu leży w gestii Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku odwołania w gestii Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.